Zwroty i reklamacje

W regulaminie sklepu internetowego znajduje się punkt dotyczący reklamacji i zwrotów oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@polskamakrama.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest umowa, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sprzedawcy, tj. Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku produktów personalizowanych Sklep wskazuje, że zgodnie z niniejszym regulaminem odstąpienie nie przysługuje na produkt personalizowany. Powyższe dodatkowo wynika z ustawy o Prawach Konsumenta z art. 38 pkt. 3. Sklep może na drodze wyjątku zaproponować indywidualnie rozwiązanie sprawy. Ze względu na brak odstąpienia Klient nie może domagać się zwrotu pieniędzy.
 9. Powyższe gwarancje odnoszą się jedynie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o prawach konsumenta i nie stosują się do podmiotów o innym statusie.

§ 10. Reklamacja i zwroty

 1. Klient ma prawo do zwrotu całego lub części zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Pierwszym etapem dokonania reklamacji/zwrotu jest wysłanie prośby poprzez zalogowanie się na Konto Użytkownika. W zakładce “Zamówienia” przy zwracanym zamówieniu należy kliknąć zwrot i wypełnić wszystkie pola dotyczące reklamacji/zwrotu. Następnie należy wypełnić oświadczenie (Załącznik 5) i wysłać na adres e-mail: kontakt@polskamakrama.pl lub na adres Sprzedawcy. Następnie produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres (Monika Cichoń ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane.
 4. Sklep odpowiada za zgodność produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu Towaru.
 5. Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo lub pisemnie wypełniając formularz (Załącznik 1) i wysyłając na adres Sprzedawcy (Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą). Klient konieczne powinien udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń dotyczących towaru przez Sprzedawcę oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany Towaru na nowy lub zwroty należności. Sprzedawca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient nie ponosi kosztów odesłania wadliwego Towaru do Sklepu. 
 7. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie bądź bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wtedy ten może wnioskować o natychmiastowe obniżenie ceny wypełniając formularz (Załącznik 2) lub odstąpić od umowy wypełniając formularz (Załącznik 3) i wysyłając na adres e-mail: kontakt@polskamakrama.pl lub na adres Sprzedawcy (Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą).
 8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 9. W sytuacji, gdy Sprzedawca:
 • odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
 • wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
 • wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
 • Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.

Klient może domagać się obniżenia ceny (Załącznik 2) albo odstąpienia od umowy wypełniając formularz (Załącznik 3) wysyłając na adres e-mail: kontakt@polskamakrama.pl lub na adres Sprzedawcy (Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą).

 1. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

Załącznik 1 – Reklamacja_towaru_naprawa_lub_wymiana – Polskamakrama

Załącznik 2 – Reklamacja_towaru_obniżenie_ceny_po_żądaniu_naprawy_lub_wymiany – Polskamakrama

Załącznik 3 – Reklamacja_towaru_odstąpienie_od_umowy_po_żądaniu_naprawy_lub_wymiany – Polskamakrama

Załącznik 4 – Reklamacja_towaru_obniżenie_ceny_lub_odstąpienie_od_umowy_w_związku_z_istotną_niezgodnością_z_umową – Polskamakrama

Załącznik 5 – Oświadczenie_o_odstąpienie_od_umowy_zawartej_na_odległość_lub_poza_lokalem_przedsiębiorstwa – Polskamakrama