REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 1. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy POLSKAMAKRAMA, dostępny pod adresem internetowym www.polskamakrama.pl prowadzony przez Monikę Cichoń z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Gorzowskiej 7a/6 prowadzącej działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

§ 2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@polskamakrama.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 726-769-499
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 85 8355 0009 0052 9468 3000 0001

§ 3. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polskamakrama.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.polskamakrama.pl
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą POLSKAMAKRAMA
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu

Konto Użytkownika – konto na stronie Sklepu, do którego Klient ma dostęp po zarejestrowaniu się w Sklepie, gdzie może śledzić swoje Zamówienia lub dokonać zwrotu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.polskamakrama.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym

Produkt cyfrowy – produkt elektroniczny/cyfrowy dostępny w Sklepie przeznaczony do sprzedaży, m.in. e-booki, ilustracje

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§4. Informacje Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 5. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia.

§ 5.Zakładanie Konta w Sklepie


 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Postanowieniach Ogólnych.

§ 6. Zasady składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wiąże się z wcześniejszym zalogowaniem się do Sklepu ewentualnie skorzystaniem z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. W przypadku składania zamówienia na Produkt Cyfrowy, Kupujący w momencie pobrania Produktu Cyfrowego wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość oraz jest świadomy/a, że w ten sposób traci prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 9. Przy wyborze płatności “za pobraniem” realizacja zamówienia rozpoczyna się automatycznie.
 10. Na dokonanie płatności za złożone zamówienie Klient ma 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak dokonania płatności po 7 dniach skutkuje anulacją zamówienia.
 11. Czas realizacji produktów wynosi maksymalnie 15 dni roboczych (weekendy i święta nie są liczone jako dni robocze).

§ 7.Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • paczkomat,
 • przesyłka kurierska,
 • przesyłka kurierska pobraniowa,
 • odbiór osobisty dostępny po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

     2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność za pobraniem,
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • płatność przy odbiorze osobistym,
 • płatność na telefon BLIK.

    3. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest imienny dowód zakupu na wyraźną prośbę Kupującego.

§ 8.Odbiór dostawy

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie . W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenie nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera spisać protokół szkody i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@polskamakrama.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest umowa, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sprzedawcy, tj. Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku produktów personalizowanych Sklep wskazuje, że zgodnie z niniejszym regulaminem odstąpienie nie przysługuje na produkt personalizowany. Powyższe dodatkowo wynika z ustawy o Prawach Konsumenta z art. 38 pkt. 3. Sklep może na drodze wyjątku zaproponować indywidualnie rozwiązanie sprawy. Ze względu na brak odstąpienia Klient nie może domagać się zwrotu pieniędzy.
 9. Powyższe gwarancje odnoszą się jedynie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o prawach konsumenta i nie stosują się do podmiotów o innym statusie.

§ 10. Reklamacja i zwroty

 1. Klient ma prawo do zwrotu całego lub części zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Pierwszym etapem dokonania reklamacji/zwrotu jest wysłanie prośby poprzez zalogowanie się na Konto Użytkownika. W zakładce “Zamówienia” przy zwracanym zamówieniu należy kliknąć zwrot i wypełnić wszystkie pola dotyczące reklamacji/zwrotu. Następnie należy wypełnić oświadczenie (Załącznik 5) i wysłać na adres e-mail: kontakt@polskamakrama.pl lub na adres Sprzedawcy. Następnie produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres (Monika Cichoń ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane.
 4. Sklep odpowiada za zgodność produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu Towaru.
 5. Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo lub pisemnie wypełniając formularz (Załącznik 1) i wysyłając na adres Sprzedawcy (Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą). Klient konieczne powinien udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń dotyczących towaru przez Sprzedawcę oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany Towaru na nowy lub zwroty należności. Sprzedawca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient nie ponosi kosztów odesłania wadliwego Towaru do Sklepu. 
 7. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie bądź bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wtedy ten może wnioskować o natychmiastowe obniżenie ceny wypełniając formularz (Załącznik 2) lub odstąpić od umowy wypełniając formularz (Załącznik 3) i wysyłając na adres e-mail: kontakt@polskamakrama.pl lub na adres Sprzedawcy (Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą).
 8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 9. W sytuacji, gdy Sprzedawca:
 • odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
 • wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
 • wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
 • Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.

Klient może domagać się obniżenia ceny (Załącznik 2) albo odstąpienia od umowy wypełniając formularz (Załącznik 3) wysyłając na adres e-mail: kontakt@polskamakrama.pl lub na adres Sprzedawcy (Monika Cichoń, ul. Gorzowska 7a/6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą).

 1. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Załącznik 1 – Reklamacja_towaru_naprawa_lub_wymiana – Polskamakrama

Załącznik 2 – Reklamacja_towaru_obniżenie_ceny_po_żądaniu_naprawy_lub_wymiany – Polskamakrama

Załącznik 3 – Reklamacja_towaru_odstąpienie_od_umowy_po_żądaniu_naprawy_lub_wymiany – Polskamakrama

Załącznik 4 – Reklamacja_towaru_obniżenie_ceny_lub_odstąpienie_od_umowy_w_związku_z_istotną_niezgodnością_z_umową – Polskamakrama

Załącznik 5 – Oświadczenie_o_odstąpienie_od_umowy_zawartej_na_odległość_lub_poza_lokalem_przedsiębiorstwa – Polskamakrama

Regulamin sklepu internetowego www.polskamakrama.pl wchodzi w życie z dniem 22.03.2022r. (aktualizacja 27.02.2023r.)